Dashboard ข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ 5

5,279,484

จำนวนประชากร

More info

8

จังหวัด

More info

62

อำเภอ

More info

635

ตำบล

More info

4

รพ.ศูนย์

More info

11

รพ.ทั่วไป

More info

51

รพ.ชุมชน

More info

908

รพ.สต.

More info

จำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5

จำนวนจิตเเพทย์ - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5

Copyright © 2014-2016 Almsaeed Studio. All rights reserved.